Find Posts By Topic

Apply for the Working Washington Small Business Grants by December 11!

Applications available for up to $20,000 in emergency funding.

👇Español (Spanish), Tiếng Việt (Vietnamese), 한국인 (Korean), 简体中文👇
👇(Chinese), and ไทย (Thai) 👇

Business owner returning credit card to customer.

Gov. Jay Inslee announced an additional $70 million for business grants. $50 million of this is for Washington State Department of Commerce’s Round 3 of the Working Washington Small Business grants. The remainder will go towards funding qualified businesses that applied in earlier rounds of the resiliency grant program.

Small businesses with annual revenues of $5 million or less in 2019, businesses in sectors most impacted by recent public health measures, and sectors that have experienced significant, cumulative impacts. Examples include full-service restaurants, fitness centers, bowling alleys and music and event venues.

Priority will be given to applications received by December 11.

The Seattle Office of Economic Development (OED) is offering technical support to small businesses who are applying. For assistance, email oed@seattle.gov or call 206-684-8090. In-language assistance available in Spanish, Vietnamese, Korean, Cantonese, Mandarin, Amharic, and Somali. 

Commerce has also partnered with community organizations to provide culturally and linguistically relevant assistance. Click here for a list of partnering organizations. 

For more information and to apply, click here.


OED’s Only in Seattle Team hosted a webinar with neighborhood business district partners to support small businesses who applying for the Working Washington Small Business Grant.


Ronda 3: Subvenciones para pequeñas empresas en funcionamiento en Washington

Las solicitudes de hasta $ 20,000 en fondos de emergencia se abren a principios de esta semana

El gobernador Jay Inslee anunció $ 70 millones adicionales para subvenciones comerciales. $ 50 millones de esto son para la Ronda 3 de las subvenciones Working Washington Small Business. El resto se destinará a nanciar empresas calicadas que solicitaron en rondas anteriores de nuestro programa de subvenciones de resiliencia.

Pequeñas empresas con ingresos anuales de $ 5 millones o menos en 2019 Y empresas de los sectores que se ven más afectados por las recientes medidas de salud pública o sectores que han experimentado impactos acumulativos signicativos. Los ejemplos incluyen restaurantes de servicio completo, gimnasios, boleras y lugares para eventos y música.

Se dará prioridad a las solicitudes recibidas antes del 11 de diciembre de 2020.

Si necesita ayuda para llenar la solicitud o si tiene preguntas, envíe un mensaje por correo electrónico a oed@seattle.gov llame a la Oficina de Desarrollo Económico al (206) 684-8090

Para obtener más información y postularse, haga clic aquí.


Vòng 3: Làm việc với Washington Small Business Grants

Các đơn xin tài trợ khẩn cấp lên đến 20.000 đô la sẽ mở vào đầu tuần này

Thống đốc Jay Inslee đã công bố thêm 70 triệu đô la cho các khoản tài trợ kinh doanh. 50 triệu đô la trong số này dành cho Vòng 3 của các khoản tài trợ dành cho Doanh nghiệp Nhỏ của Washington. Phần còn lại sẽ tài trợ cho các doanh nghiệp đủ điều kiện đã đăng ký trong các vòng trước của chương trình tài trợ khả năng phục hồi của chúng tôi.

Các doanh nghiệp nhỏ có doanh thu hàng năm từ 5 triệu đô la trở xuống trong năm 2019 VÀ các doanh nghiệp trong các lĩnh vực bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi các biện pháp y tế công cộng gần đây hoặc các lĩnh vực đã chịu tác động tích lũy, đáng kể. Ví dụ bao gồm các nhà hàng đủ dịch vụ, trung tâm thể dục, sân chơi bowling và các địa điểm tổ chức sự kiện và âm nhạc.

Ưu tiên sẽ được ưu tiên cho các ứng dụng nhận được trước ngày 11 tháng 12 năm 2020.

Nếu quý vị cần hỗ trợ hoặc có thắc mắc, hãy liên lạc với Văn Phòng Phát Triển Kinh Tế theo số 206-684-8090 hoặc gửi email đến oed@seattle.gov.  Để biết thêm thông tin và đăng ký, bấm vào đây


라운드 3 : 워싱톤 소기업 보조금

최대 $ 20,000 비상 자금 지원이 이번 초에 열립니다

Jay Inslee 주지사는 사업 보조금으로 7 천만 달러를 추가로 발표했습니다. 이 중 5 천만 달 러는 워킹 워싱턴 소기업 보조금의 3 라운드입니다. 나머지는 복원력 보조금 프로그램의 이전 라운드에 적용한 적격 기업에 자금을 지원하는 데 사용됩니다.

2019 년 연간 매출이 500 만 달러 이하인 중소기업 및 최근 공중 보건 조치의 영향을 가장 많이받은 부문 또는 상당한 누적 영향을 경험 한 부 문의 기업. 예를 들어 풀 서비스 레스토랑, 피트니스 센터, 볼링장, 음악 및 이벤트 장소가 있습니다.

2020 12 11 까지 접수 된 지원서가 우선권이 주어집니다.

에서 확인할 수 있습니다. 도움이 필요하거나 질문 사항이 있으시면 206-684-8090 또는 oed@seattle.gov 로 Seattle Office of Economic Development 에 문의하시기 바랍니다. 

자세한 정보 및 신청을 원하시면 여기를 클릭하십시오.


第三轮:华盛顿小企业资助计划

高达20,000美元的紧急资金申请将于本周初开放

州长杰伊·因斯利(Jay Inslee)宣布再增加7,000万美元的商业赠款。其中的5,000万美元 用于“华盛顿小企业”赠款的第3轮。其余的将用于资助在早期回弹性补助计划中申请的合格 企业。

小企业年收入$ 500万或2019少 和 企业在最近期经历过显著,累积影响的公共卫生措施或部门影响的部门。例如,提供全 方位服务的餐厅,健身中心,保龄球馆以及音乐和活动场所。

优先权将优先于20201211之前收到的申请。

如需要帮助,请致电 206-684-8090 或发电子邮件 oed@seattle.gov 与 Seattle Office of Economic development 联系。

 有關更多信息併申請,請單擊此處。


รอบที่ 3: การทำงานใน Washington Small Business Grants

แอปพลิเคชันสำหรับเงินทุนฉุกเฉินสูงถึง 20,000 ดอลลาร์จะเปิดให้บริการในช่วงต้นสัปดาห์นี้

Gov. Jay Inslee ประกาศเพิ่มอีก 70 ล้านดอลลาร์สำหรับเงินช่วยเหลือทางธุรกิจ 50 ล้านดอลลาร์สำหรับเงินช่วยเหลือสำหรับ Working Washington Small Business รอบที่ 3 ส่วนที่เหลือจะนำไปสู่การระดมทุนให้กับธุรกิจที่มีคุณสมบัติเหมาะสมซึ่งสมัครในรอบก่อนหน้าของโครงการให้ความช่วยเหลือด้านความยืดหยุ่นของเรา

ธุรกิจขนาดเล็กที่มีรายได้ต่อปี 5 ล้านดอลลาร์หรือน้อยกว่าในปี 2562 และธุรกิจในภาคส่วน ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดจากมาตรการด้านสาธารณสุขหรือภาคส่วนล่าสุดที่ประสบผลกระ ทบสะสมอย่างมีนัยสำคัญ ตัวอย่างเช่นร้านอาหารที่ให้บริการเต็มรูปแบบศูนย์ออกกำลังกาย ลานโบว์ลิ่งและสถานที่แสดงดนตรีและกิจกรรมต่างๆ

ลำดับความสำคัญจะมอบให้กับใบสมัครที่ได้รับภายในวันที่ 11 ธันวาคม 2020

หากคุณต้องการความช่วยเหลือหรือมีคำถามติดต่อ Seattle Office of Economic Development ที่ 206-684-8090 หรือ oed@seattle.govสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครคลิกที่นี่